English text is below.

Методиката на Partners in Leadership за изграждане на култура на отговорност към резултатите ще представим за първи път в България на лидерските акселератори „Променете културата, променете резултатите“ и „Градете ефективната за Вашия екип култура“

Ерика Паулус,

Вицепрезидент Корпоративна стратегия на DOOR International отговори на нашите въпроси за методиката и компанията.

 

 Кои са DOOR International?

Door Training & Consulting, създадена през 1981, е водещ глобален доставчик на решения за обучение и развитие, призната за това, че постига резултати. Днес DOOR предлага тренинг, коучинг, и-лърнинг и асесмънт чрез мрежата си от 1000 консултанта, повече от половината от които са във фирмата над 10 години. DOOR представлява решенията на Partners in Leadership във всички страни извън САЩ.

Кои са Partners in Leadership?

Консултантска компания, която е  световният лидер в темите за отговорност.

Ние бяхме много впечатлени от мисията на компанията „ Нашата мисия е Вашата мисия“. Кажете ни за нея.

Учебните програми за отговорност мобилизират цялата организация отгоре до долу около ключовите приоритети на фирмите, в които методиката ни се прилага. Сътрудниците на всяко ниво са екипирани със знания и инструменти, за да прилагат Стъпките към отчетност (Steps to Accountability® ), за да преодолеят пропуските в отчетността (Accountability Gaps™) и поемат лична отговорност да работят над линията (Above the Line®) и да постигат ключовите резултати. Така нашата мисия е да помагаме на клиентите си да реализират своята мисия.

В колко страни оперира Partners in Leadership?

Чрез DOOR Partners in Leadership оперира в почти 100 държави освен САЩ.

Кои са Вашите клиенти?

Половината от най-големите top 500 Forbes компании са наши клиенти.

Според нас Partners in Leadership предлагат най-добрата методика и инструменти, защото са основани на проверени концепции, помагат на всеки в организацията и са систематични и пълни. Но защо бизнес лидерите избират Вашите решения?

Защото решенията ни ускоряват промяната, необходима за постигането на резултатите, в които се целят, но не постигат днес.

Вашите книги са бестселъри и често се цитират. Кажете ни повече за тях и връзката им с програмите Ви.

Книгите са началото и основата на нашата методология. Това са три книги, разглеждащи различни теми от отговорността: Личната отговорност в книгата The Oz Principle, как да държим другите отговорни в книгата How did that Happened и културната трансформация в книгата Change the Culture, Change the Game

Бихте ли споделила истории на успех на Вашите клиенти, имплементирали Вашите решения?

Някои от резултатите на нашите клиенти са поместени в сайта ни тук. Истории и статистите на наши клиенти ще бъдат включени в материалите на акселераторите, ще дадем и примери в отговор на въпросите на участниците.

Вашите решения трябва ли да се адаптират към националните особености? Честно казано в България ние не винаги с готовност се доверяваме на решения, особено от другата страна на Атлантика.

Методологията се прилага към Вашите конкретните нужди. Затова дизайнът винаги е специфичен за Вашата компания.

Кои са консултантите, реализиращи решенията на Partners in Leadership?

Те имат или многогодишен консултантски опит, или много години опит в дадената индустрия, която консултират. На методологията са обучени от мастър тренери с огромен опит в реализирането на проекти за отговорност.

За нас е чест, че колегите Ви ще са гост-лектори на лидерските акселератори и вярваме, че ще добавите стойност. Какво е посланието Ви към участниците в аксераторите?

Лидерите, които участват в акселераторите, ще могат да разберат силата на културата на отговорност към резултатите и възможното й прилагане в техните компании.

 

Екипът на Лидерски и Лични акселератори

–––––––-

Partners in Leadership’s methodology for building a culture of accountability for results will be presented for the first time in Bulgaria during leadership accelerators “Change the culture, change the results” and “Build the effective culture for your team”

Erika de Paulus, Vice President Corporate Strategy at DOOR International answers our questions about the methodology and the company.

 

Who are DOOR International?

Door Training & Consulting, founded in 1981, is a leading global Training & Development Solution Provider recognized for delivering results. Today, the company provides training, coaching, consulting, e-learning and assessments through our network of nearly 1000 trainers, consultants and coaches, of whom over half have been associated with the company for more than 10 years.

Who are Partners in Leadership?

The leading consultancy for accountability topics in the world

We were very impressed by your mission “Our Mission is Your Mission”. Tell us about it please.

The accountability Curricula mobilizes top down the entire organization around the key priorities of the companies where the curriculum is applied. Employees at every level are equipped with the knowledge and tools to apply the Steps to Accountability®  to close Accountability Gaps™ and take personal accountability to operate Above the Line® and achieve those Key Results. This is why our mission is to support our client to achieve their mission.

In how many countries do you operate?

Through DOOR, Partners in Leadership (PIL) is present in almost 100 countries.

Who are your customers?

Half of the largest top 500 Forbes listed companies are our clients.

For us as a consultants PIL offers the best methodology and tools because they are rooted in proven concepts, are systematic and comprehensive, and address everybody in an organization. Why do business leaders choose your solutions?

Because it accelerates the change required to get the results you targeted but you are not getting today.

Your books are bestsellers and often quoted. Tell us more about them and their link with your solutions.

The books are the start and basis of our methodology. These are 3 books dealing with different topics around accountability:  Self accountability (The Oz Principle), How to hold Others accountable (How did that Happened) and Culture of Accountability, cultural transformation (Change the Culture, Change the Game).

Would you share some success stories and statistics about results of implementing your solutions?

Some clients’ results are available on our page here. Success stories and statistics will be included in participants materials for the accelerators. We will also share examples in reply to participants’ questions.

Do your solutions need to be adapted to national specifics? Frankly speaking in Bulgaria, we don’t readily trust what comes from the other side of the Atlantic.

The methodology will be applied to your own needs. It is then specifically designed for your company

Who are the consultants delivering PIL solutions?

They have either a consultancy background or many years of industry experience. They are trained in the methodology by master trainers with many years of experience in delivering accountability.

We are honored to have you as guest speakers at Accelerators. We know you will add great value. What is your message to the participants in Accelerators

Participants will be able to understand the power of a culture of accountability and its potential application in their companies

Leadership and Personal Accelerators team

 

 

 

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно