„Не можете да нареждате на хората да правят това, което искате, трябва да ги убедите или вдъхновите да положат най-добрите си усилия към ясната цел, която сте определили.“

 Даниел Гоулман

Ежедневно попадаме в ситуации, когате е необходимо да окажем влияние върху  другите – взимаме решения, решаваме проблеми с членове на семейството и приятели. 

Умението да убеждаваме е социална компетентност. Хората, които притежават емоционалното самосъзнание и самоконтрол, за да управляват себе си, като същевременно са адаптивни, позитивни и съпричастни, могат да изразят своите идеи по начин, който ще се хареса на другите.  Умението да убеждаваме е необходимо за всеки стил на лидерство и може да бъде направено по начин, който е смислен и ефективен или изпълнен със съпротива.

 Умението да убеждаваме не е манипулация, скрит контрол, прокарване на  цели и интереси без оглед на  интересите и очакванията на другите. Не става дума за победа на всяка цена и за необходимостта да се движим по своя собствен път през цялото време. Не става дума за принуждаване или оказване на натиск  върху другите да се променят.

Способността да приобщите другите към вашия начин на мислене, без сила или принуда, е основно умение за всеки. Трябва да можете да убедите колегите си да работят усилено.  Или да убедете клиентите си, че вашият продукт е най-добрият вариант. Всичко това изисква умения  да убеждаваме.  Умението да убеждаваме е комплект от поведения, с които предоставяме възможност на другите да променят тяхното поведение, нагласи, мислене. Същевременно, трябва да приемем, че те може да не могат или не желаят, или са неподготвени да откликнат на  нашето искане.

Всеки има предпочитан стил на комуникация, когато се стреми да убеди другите. Някой предпочита да използва факти и цифри, за да подкрепи логически и методичен подход.  Друг може да използва емоциите и „голямата картина“, за да предаде убедителни визии за бъдещето.

Различните подходи работят с различни хора в различни ситуации, така че няма един перфектен начин да влияете на всички през цялото време.Трябва да имаме предвид и личния стил на хората, с които общуваме. И те имат предпочитан стил на работа и комуникация.

В случая може да използваме модела „4П“, който отразява различни личностни стилове.

Основната идея е да приспособите  своя стил към стила на конкретния човек, с когото общувате в момента.

Важен фактор при оказването на влияние е създаването на среда на психологическа безопасност. Психологическата безопасност е убеждението, че човек няма да бъде наказан или унижен, ако споделя идеи, въпроси, опасения или прави грешки.

Безопасността не означава комфорт.

Независимо дали говорим за залата за фитнес или работа в екип, валидно е следното:

За да постигнем по-високи резултати, трябва да се чувстваме в безопасност и същевременно да напуснем зоната си на комфорт. В екипна среда психологическа безопасност всъщност означава, че знаете, че нещата, които казвате и правите, няма да бъдат използвани срещу вас… стига да не сте злонамерени.

Създавайки среда която стимулира мотивацията и чувството за психологическа безопасност, вие предразполагате другите да възприемат вашите идеи и да се ангажират в постигането на целите, които определяте. Същият подход е валиден и за взаимоотношения в неформална среда – семейство, приятели.

Решаващ аспект на влиянието е емоционалната връзка, която създавате с хората. Истинското влияние включва изграждане на доверие и взаимоотношения. „Когато се занимавате с хора, помнете, че нямате работа със създания на логиката, а със създания на емоции.“ (Дейл Карнеги)

Емоционалната интелигентност е способността да разбирате, използвате и управлявате собствените си емоции по положителен начин за ефективно общуване, съпричастност с другите, преодоляване на предизвикателства и оказване на положително влияние при общуване с другите.

Положителните емоции стимулират решаването на проблеми и вземане на решения, които водят до резултат, приемлив за всички страни. Отрицателните емоции могат да блокират взаимоотношенията.

Компетенции за емоционална интелигентност като Разбиране на себе си (какво е въздействието на моето поведение върху другите), Разбиране на другите (приспособяване на собствения стил спрямо другите), Емоционална разсъдливост  (съчетаването на информацията свързана с вашите чувства и тези на другите), ни помагат да изразим правилно чувствата си в дадена ситуация и да вземем най-подходящото в случая решение.

Целта на използването на eмоционална интелигентност при общуване  е постигане на споразумение без създаване на трудности при общуването и укрепване на важни за нас взаимоотношения.

По този начин успяваме да оказваме положително влияние върху другите.

Георги Колев, водещ на обучението “Как да убеждаваме посредством емоционална интелигентност”, което ще се проведе на 12.4.2022.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно