Актуалността и ползата за бизнеса определят избора на основната тема в акселераторите.
В продължение на месеци екипът ни проучва литературата, публикациите и изследванията, за да разработи акселератори по темата за различните нива в една организация. Селектираме източниците, за да предоставим на участниците в акселераторите полезна за ролята им библиотека. Проверяваме модели, методики и инструменти, за да им предложим доказалите се.

ОСНОВНА ТЕМА НА АКСЕЛЕРАТОРИТЕ ЗА ОКТОМВРИ 2018 – АПРИЛ 2019 Е

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЗАЩО ИЗБРАХМЕ ТАЗИ ТЕМА?

Бизнесът у нас може много да спечели с правилното разбиране и използване на културата като лост за резултати. Живеем в ерата на конкуренцията на организационните култури, не на процесите и технологиите. До сега културата бе разглеждана от психологически аспект. В акселераторите си поставяме за задача да разгледаме икономическия й аспект и как тя може да бъде целенасочено формирана, променяна и поддържана жива.

НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЕФЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА:

НАЧИНЪТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

Стратегията дава логиката на целите, а културата – поведенията за постигането й.

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Определя успеха на всички „апликации“: инициативи, промени, нови методики и инструменти.

САМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Включва визията, ценностите, нормите, системите, символите, езика, убежденията и навиците.

УПРАВЛЯВА

Заедно с или вместо ръководителите. Тя е нормата, социалната система за контрол, стандартите на работа.

ЛЕПИЛОТО НА ЕКИПА

Средата, която прави възможно хората да работят добре заедно.

ИМУННА СИСТЕМА

Предпазва от „грешни“ хора, мислене и поведения, помага на организацията в трудни моменти.

МАГНИТ ЗА ТАЛАНТИ

Привлича и задържа хората, които се идентифицират с организацията, дава им чувство на сигурност и принадлежност.

ИМИДЖ И ИДЕНТИЧНОСТ НА БРАНДА

Отличава организацията и създава лоялни клиенти.

ОЧАКВАНИЯТА НА МИЛЕНИЪЛС

Те искат силна фирмена култура и подбират работодател според нея.

ПОДПОМАГА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Несъответстващата култура се смята се за пречка номер едно пред дигитализацията.

АКСЕЛЕРАТОРИ ПО ОСНОВНАТА ТЕМА

Проучихме десетки хиляди публикации и изследвания, формирахме наши модели, за да създадем акселератори, които да помогнат на всяко ниво в организацията да управлява необходимата и желана култура.

Висшите ръководители имат две основни задачи, за да постигат резултати: стратегията и културата. Културата е начин за реализиране на стратегията и отговорност, която не може да бъде делегирана.

задачата на акселератора – Как висшите ръководители да определят и да бъдат архитекти за формиране (промяна или заздравяване) на тази култура, която ще бъде лост за постигане на бизнес резултатите и реализиране на визията на организацията.

Когато лидерът на екипа се грижи за културата на екипа, екипът ще се погрижи за резултатите.

задачата на акселератора – как лидерът на екипа целенасочено да формира тази субкултура на своя екип, която ще изиграе ролята на ефективна операционна система, имунна система и магнит за таланти. Лидерът е един от трите основни фактора за културата на екипа си и е неразривно свързан с нея.

Културата се решава от изпълнителния директор, но се изпълнява от хората. Културата е реалното поведение на хората.

задачата на акселератора – Как всеки член на екипа може проактивно да създава и съхранява култура на екипа и организацията, която помага за постигане на резултатите и ангажира хората. Хората не получават културата наготово, те я формират и живеят.

Когато всички в организацията работят според съзнателно избраната си култура, тя е магнит и реално конкурентно предимство.

задачата на акселератора – Да обедини есенцията на предходните акселератори по темата, да представи добри примери и практики от България и да предложи модерирани дискусии по теми, касаещи цялата организация.

Силата на културата на компанията, а не нейният размер или ресурси, определят способността й да се адаптира към времето, да преодолява бедствия и да е пионер в иновациите.
– Саймън Синек

Културата е актив номер едно на компанията ви.
– Джини Ромети, СЕО IBM

Културата винаги произвежда резултати, но правилната култура произвежда правилните резултати.
– Change the Culture, Change the Game

Културата изяжда стратегията на закуска
– Питър Дръкър

“Повратният момент за организацията е, когато осъзнае факта, че дигиталната трансформация не е технически въпрос, а културна промяна. А културната промяна е необходимо условие за дигиталната трансформация
– Ян Роджърс, Директор Дигитализация LVMH

Културата на всяка организация е просто колективното поведение на нейните лидери. Ако искате да промените вашата култура, променете колективното поведение на вашите лидери.
– Рам Чаран

Единственото устойчиво конкурентно предимство, което ще трае дълго, е компетентността за организационна култура на високо доверие.
– Стивън Кови

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно