Актуалността и ползата за бизнеса определят избора на основната тема в акселераторите.
В продължение на месеци екипът ни проучва литературата, публикациите и изследванията, за да разработи акселератори по темата за различните нива в една организация. Селектираме източниците, за да предоставим на участниците в акселераторите полезна за ролята им библиотека. Проверяваме модели, методики и инструменти, за да им предложим доказалите се.

Основнаta тема на акселераторите за 2020 година е

Емоционалнаta  интелигентност

ще е сред топ 10-те умения на 2020 г.

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Грамадна ще е промяната в уменията, необходими за процъфтяване.

Четвъртата индустриална революция ще трансформира начина, по който живеем и работим.

Източник: The Future of Jobs, World Economic Forum

Защо избрахме тази тема?

Актуалността на темата.

Над 3000 научни публикации се появяват само за 10 години след като Питър Соловей и Джон Майер представят концепцията през 1990 г. Броят им днес расте ежедневно и емоционалната интелигентност е дори по-важна днес, като ни помага по-добре да разберем мисловните и емоционални компоненти на успеха. Затова  темата добива изключителна актуалност в множество контексти. В лидерските акселератори ще я разгледаме в контекста на хора, работещи в бизнес организация.

Ролята на лидерите днес.

Промените в икономическата и социалната среда промениха ролята на лидера, промениха самата й дефиниция. Лидерите не могат да изпълнят ролята си днес без висока емоционална интелигентност. Уменията, зависещи от емоционалната интелигентност са отличителната черта на лидерите, тъй като изкуственият интелект и машините поеха задачи, извършвани в миналото от ръководителите.

Нивото на емоционална интелигентност на лидерите.

Емоционалната интелигентност не е част от образователните програми по мениджмънт, които се фокусират върху стратегия и таблици с данни. Мениджърите се справят по-добре с логиката и самоуправлението си, но имат дефицит на социалните умения. Глобално изследване на Genos International сред 6000 лидери през 2018 г., преминали през 360° асесмънт, показва посредствено ниво на емоционална интелигентност.

Лидерите в България.

Искаме да допринесем за разбирането на лидерите у нас за значението на емоционалната интелигентност за резултатите в бизнес средата. Да подпомогнем промяната на мисловния модел за лидерската роля, която да има повече фокус върху взаимодействието с хората, върху влиянието, въвличането и вдъхновяването. Емоционалната интелигентност сравнително лесно се повишава. Всеки може да я усвои, но малко хора сериозно се заемат. Ние ще ви провокираме за това.

Защо темата е важна за бизнеса?

Четвъртата индустриална революция трансформира начина, по който живеем и работим. „Средно до 2020 г. повече от една трета от желаните умения в повечето професии ще се състоят от умения, които все още не се считат за решаващи за работата днес. Като цяло социалните умения като убедителност, емоционална интелигентност и обучение на другите, ще са с по-голямо търсене във всички индустрии, отколкото техническите умения.“ The Future of Jobs, World Economic Forum

Машините днес са по-добри от лидерите и специалистите в много от задачите, свързани с интелекта (IQ), като диагностицирането и решаването на бизнес проблеми, анализ на финансова информация, намиране на възможности за подобрение на процеси. За да сме адекватни, следва да се фокусираме върху способности, които изкуственият интелект трудно може да копира, като взаимодействие с други хора, разбиране и мотивиране.

Болшинството организации предприемат по повече от една промяна годишно и половината от тях се провалят. И основната причина отново са лошите лидерски умения. Промяната поради самата си същност води до несигурност и силни емоции, дори стрес. Ако лидерите боравят с поведенията на високата емоционална интелигентност, ще управляват по-успешно промените.

Днес основно работим в екипи и проницателните компании разбират, че емоциите съществуват в работата и могат да доведат до здравословна работна среда. Фирмените структури се свиват заради постоянните съкращения и хората, които остават, са по-видими и носещи повече отговорност. Това прави управлението на емоциите и взаимоотношенията още по-важни. Значението се засилва и от глобализацията и между културните екипи.

В движения от информацията свят: печалба, ръст, дял, клиенти, производителност и др. данни все пак бизнесът зависи от хората. Дългите часове работа, постоянната промяна и несигурност водят до повече негативни емоции. А те – до ограничаване на вижданията,  стесняване на мисленето ни и преобладаване на реактивни поведения. Ставаме лесно отбранителни или агресивни, фокусирани сме  върху проблемите и по-лесно губим голямата картина.

Интелектът (IQ) и техническите знания вече не са достатъчни, за да бъде човек успешен като сътрудник или лидер. Десетилетия на изследвания посочват емоционалната интелигентност като критичен фактор, разделящ хората с изключителни резултати от останалите. Емоционалната интелигентност е основата на набор от критични умения и влияе на всичко, което правим и казваме всеки ден.

По-чести от физическите наранявания на работното място са психическите. И се повишават. Емоциите играят централна роля в психическите наранявания на работното място като травматичен стрес, депресии и тревожни разстройства.  Една от основните причини е ниското ниво на емоционална интелигентност на лидерите, водещо до лоши работни отношения и стрес. А една от най-бързо увеличаващите се групи е тази на прегорелите лидери.

Още Платон е писал, че „човешкото поведение произтича от три източника: желание, емоции и знания“. За себе-реализацията и успеха си всеки се нуждае от себе-развитие, а то зависи от желанията, разбирането за себе си чрез емоционалната интелигентност и себе откриването чрез знания. Изследване сред 515 висши ръководители определя емоционалната интелигентност като по-сигурно предсказваща успеха, отколкото опита или високото IQ. (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations)

Емоционалната интелигентност е основата за изграждане на лидерските меки умения, нуждата от които се увеличава.

Как дефинираме емоционалната интелигентност?

За целите на лидерските акселератори приемаме дефиницията на Д-р Бен Палмър “Емоционалната интелигентност е набор от умения, с които възприемаме, изразяваме, разсъждаваме и управляваме своите емоции и емоциите на другите. Приложена в работата, емоционалната интелигентност е способността интелигентно да използваме своите и на другите емоции за целенасочено и ефективно постигане на индивидуални и организационни резултати.“

С други думи, как се държим, влияе на емоциите на другите, емоциите влияят на ангажираността им, ангажираността влияе на резултатите

Повече

Съществува пряка връзка между начина, по който хората се чувстват и начина, по който работят.

Ползи от високата емоционалната интелигентност?

Основните ползи от високата емоционална интелигентност в смисъла на проявявани поведения на работното място води до:

 • Адекватно изпълнение на лидерската роля
 • Повишена ангажираност и доброволни усилия
 • Повишени лични резултати и кариерно развитие
 • Намаление на текучеството и отсъствията
 • Подобрени работни взаимоотношения
 • Подобрена екипна работа
 • Повишени творчество и иновации
 • По-успешно управление на промените
 • Справяне с високите изисквания и стреса
 • Подобрено физическо и психическо здраве
 • По-стабилен бизнес
 • Успешно предприемачество
 • По-добри решения за назначения

Инвестициите в ЕИ се връщат бързо и с голям дивидент

За разлика от IQ, което малко се променя след 10-годишна възраст, емоционалната интелигентност (EQ) може да се повиши, тъй като е набор от умения, които могат да се усвоят и повишат с практиката. Малки промени в EQ водят до големи и бързи промени в резултатите.

Начинът, по който се чувстваме, влияе на качеството на нашите решения, на поведенията, които показваме и поради това на това как работим като цяло.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ОСНОВНАТА ТЕМА

В темата Емоционална интелигентност в страницата Публикации ще намерите статии на водещите и гостите на лидерските акселератори и на нашите партньори.

Всички публикации

АКСЕЛЕРАТОРИ ПО ОСНОВНАТА ТЕМА

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получите първи програмите на лидерските акселератори.

Към участието си във всеки от лидерските акселератори можете да добавите асесмънт на емоционалната си интелигентност с индивидуален и подробен отчет. Свържете се с нас за подробности.

Изберете темите, за които искате да се абонирате

ПубликацииАкселератори за ръководители на организацииАкселератори за ръководители на екипиЛични акселераториМега акселераториПодобрете резултатите на организацията чрез емоционалната интелигентност.

Чрез емоционалната интелигентност висшите ръководители могат значимо да повлияят на организацията си, тъй като всяка една постига целите си чрез ежедневни разговори, решения и взаимодействия, свързани с хора.

17 октомври 2019

задачата на акселератора – Лидерите на организации да разберат как стратегията, резултатите, екипите и продуктите се влияят от емоционалната интелигентност (ЕИ). Да са ролеви модел на ЕИ и да я свържат с културата на организацията си. Да имплементират ЕИ в системите и практиките на организацията и да създадат среда, спомагаща за развитието на ЕИ на всеки в организацията. Да получат примери и добри практики как да използват ЕИ за успешно осъществяване на промени и за стабилност на бизнеса.

Програма на акселератора

Ангажирайте екипа и увеличете продуктивността чрез емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност днес е ключа към успешното управление на хора, защото в основата си лидерството е подпомагане на високи резултати чрез мотивиране на хората да правят нещата ефективно и продуктивно.

31 октомври 2019

задачата на акселератора – Лидерите на екипи да подобрят разбирането си за влиянието на емоциите на работното място, да получат синтез на най-новите постижения в неврологията, човешката мотивация и емоционалната интелигентност, заедно с инструменти и техники, за да повишат мотивацията, ангажираността, а от там и резултатите на екипа си. А и да получат разбиране и идеи как да развият личната си емоционална интелигентност.

Програма на акселератора

Подобрете личните си постижения и работни отношения чрез емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност (EQ) е основен фактор за постижения на работното място. Според много автори EQ е два пъти по-важна от IQ за личния успех. Тя е най-добрият антидот на стреса и помага за устойчивостта и психическото здраве.

30 април 2020

задачата на акселератора – Как всеки може да повиши емоционалната си интелигентност и чрез нея да бъде в продуктивни състояния в по-голямата част от времето си на работното място, за да постига по-добри лични резултати, позитивно да влияе на отношенията в екипа, да гради доверие, да взема по-обмислени решения и да поема лидерска роля без да има формални правомощия. Как поведенията на високата ЕИ помагат за адаптиране към различни роли и развитие на кариерата.

Програма на акселератора

Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството.

мега лидерски акселератори

1 октомври 2020

задачата на акселератора – Да помогне на лидерите от всички нива и функции да създават и поддържат емоционално интелигентни екипи и организации – устойчивите и проспериращи бизнеси в четвъртата индустриална революция.

Изтъкнати наши и световни консултанти, практици и хора от бизнеса ще снабдят лидерите с концепции, идеи и изследвания; ще споделят опит, примери и добри практики; ще предложат подходи и инструменти, за да се справят лидерите успешно с новия императив в управлението и бизнеса – емоционалната интелигентност. Мега акселератора ще бъде с превод от и на английски език.

Когато взаимодействате с хора, помнете че не взаимодействате със създания от логика, а със създания от емоции.

Дейл Карнеги

Без емоционална интелигентност, дори човек да има най-добрия тренинг на света, проницателен и аналитичен ум и безкраен поток от умни идея, все пак няма стане велик лидер

Даниел Голман

Определяме емоционалната интелигентност като подгрупа на социалната интелигентност, която включва способността да наблюдаваш своите и на другите чувства и емоции, да ги разграничаваш и да използваш тази информация, за да насочваш мисленето и действията си.

Саловей и Майер

Основната разлика между емоцията и здравия разум, е че емоцията води до действия, докато здравия разум води до изводи

Доналд Калн

Когато слушате другия човек с емпатия, вие му давате психологически въздух

Стивън Кови

Важно е да се разбира, че емоционалната интелигентност не е обратното на интелигентността, не е триумф на сърцето над главата, тя е уникално сечение на двете

Дейвид Карузо